Podmínky ochrany osobních údajů

I.Základní ustanovení

 1. Společnost Dubar s.r.o., IČ 04476492, se sídlem Kulkova 8 615 00, Brno, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90130 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“), následující osobní údaje:

adresa: Dubar s.r.o., IČ 25317547, Kulkova 8 615 00 Brno

email: info@dubar cz.cz

telefon: +420  541 321 032

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II.Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 
 3. Správce zaznamenává a vyhodnocuje anonymizované pohybu uživatelů na webu za účelem provádění marketingových analýz a statistik.

III.Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

 Účelem zpracování osobních údajů je:

 1. odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy,
 2. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

IV.Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje: 

 1. za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 15 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.
 2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V.Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 
 1. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 
 2. zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 3. zajišťující marketingové služby.
 4. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb                                                                                                                                                 

VI.Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte: 

 1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
 2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
 3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
 4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
 5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
 6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 
 7. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 8. Dále máte právo zasílaná obchodní sdělení a newslettery kdykoliv odhlásit a to jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení.

VII.Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, šifrování, zálohy
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2020.